Stjórn og stjórnarhættir

Góðir stjórnarhættir leggja grunninn að traustum samskiptum hluthafa, bankaráðsmanna, stjórnenda, starfsfólks, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila og stuðla að hlutlægni, heilindum, gagnsæi og ábyrgð í stjórnun bankans. Við fylgjum viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti og birtum árlega stjórnarháttayfirlýsingu með ársskýrslunni.

Kaffikanna og blóm á borði

Bankaráð Landsbankans er kjörið á aðalfundi til eins árs í senn. Kjörnir eru sjö aðalmenn og tveir varamenn.

Bankaráð hefur yfirumsjón með starfsemi bankans í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir. Bankaráð mótar almenna stefnu bankans og skal sjá til þess að skipulag og starfsemi bankans sé jafnan í réttu horfi. Bankaráð hefur einnig með höndum almennt eftirlit með rekstri bankans og tryggir að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

Bankaráð

Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs

Helga Björk Eiríksdóttir

Formaður bankaráðs
Berglind Svavarsdóttir, varaformaður bankaráðs

Berglind Svavarsdóttir

Varaformaður bankaráðs
Elín H. Jónsdóttir, bankaráðsmaður

Elín H. Jónsdóttir

Bankaráðsmaður
Guðbrandur Sigurðsson, bankaráðsmaður

Guðbrandur Sigurðsson

Bankaráðsmaður
Guðrún Ó. Blöndal, bankaráðsmaður

Guðrún Ó. Blöndal

Bankaráðsmaður
Helgi Friðjón Arnarson, bankaráðsmaður

Helgi Friðjón Arnarson

Bankaráðsmaður
Þorvaldur Jacobsen, bankaráðsmaður

Þorvaldur Jacobsen

Bankaráðsmaður

Þrjár undirnefndir starfa á vegum bankaráðs: Endurskoðunarnefnd, Áhættunefnd og Starfskjaranefnd. Hlutverk nefndanna er m.a. að undirbúa umfjöllun bankaráðs á tilteknum starfssviðum og annast nánari athugun á málum sem þeim tengjast.

Varamenn eru Sigríður Olgeirsdóttir (frá mars 2021) og Sigurður Jón Björnsson (frá apríl 2019).

Nánari upplýsingar um bankaráð

Framkvæmdastjórn

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri

Lilja Björk Einarsdóttir

Bankastjóri
Arinbjörn Ólafsson, framkvæmdastjóri Upplýsingatækni

Arinbjörn Ólafsson

Framkvæmdastjóri Upplýsingatæknisviðs
Árni Þór Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs

Árni Þór Þorbjörnsson

Framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs
Bergsteinn Ó. Einarsson, framkvæmdastjóri Áhættustýringar

Bergsteinn Ó. Einarsson

Framkvæmdastjóri Áhættustýringar
Eyrún Anna Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Eignastýringar og miðlunar

Eyrún Anna Einarsdóttir

Framkvæmdastjóri Eignastýringar og miðlunar
Helgi Teitur Helgason, framkvæmdastjóri Einstaklingssviðs

Helgi Teitur Helgason

Framkvæmdastjóri Einstaklingssviðs
Hreiðar Bjarnason, framkvæmdastjóri Fjármála og reksturs

Hreiðar Bjarnason

Framkvæmdastjóri Fjármála og rekstrar
Sara Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Samfélags

Sara Pálsdóttir

framkvæmdastjóri Samfélags

Í framkvæmdastjórn Landsbankans sitja bankastjóri og framkvæmdastjórar sviða bankans. Bankastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri bankans og fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum hans sem ekki eru öðrum falin með lögum, samþykktum bankans eða ákvörðunum bankaráðs. Bankastjóri skal sjá til þess að rekstur bankans sé samkvæmt lögum, reglugerðum, samþykktum og ákvörðunum bankaráðs. Hún skal sjá til þess að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

Nánari upplýsingar um framkvæmdastjórn

Innri endurskoðandi og regluvörður

Kristín Baldursdóttir, innri endurskoðandi Landsbankans

Kristín Baldursdóttir

Innri endurskoðandi
Þórður Örlygsson, regluvörður Landsbankans

Þórður Örlygsson

Regluvörður
Hús

Stjórnarháttayfirlýsing

Landsbankinn fylgir viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti og birtir árlega yfirlýsingu í sérstökum kafla í ársskýrslu þar sem gerð er grein fyrir stjórnarháttum bankans.

Stjórnvísi tilkynnti í ágúst 2021 um endurnýjun á viðurkenningu Landsbankans sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum fyrir tímabilið 2020-2021. Viðurkenningin byggir á úttekt ytri ráðgjafa á stjórnarháttum bankans sem fram fór í mars 2020.

Skipulag Landsbankans

Skipulag Landsbankans miðar að því að tryggja traustan og hagkvæman rekstur um leið og sköpuð eru tækifæri til árangursríkrar samvinnu deilda og hópa. Áhersla er lögð á að starfsfólk geti sinnt sameiginlegum verkefnum, þvert á svið og deildir bankans, og deilt og notið þekkingar hvers annars. Við störfum sem ein heild með hag og ánægju viðskiptavina að leiðarljósi.

Á árinu var nýtt svið stofnað til að endurspegla áherslur stefnunnar. Sviðið, sem hlaut nafnið Samfélag, hóf starfsemi á síðari hluta árs 2021 með ráðningu nýs framkvæmdastjóra. Þar koma saman markaðsmál, samskipti, sjálfbærnimál og hagfræðigreining.

Skipurit Landsbankans

Einstaklingar

Einstaklingssvið annast alla þjónustu vegna fjármála einstaklinga, þ.m.t. þróun á stafrænum lausnum. Lögð er áhersla á að veita framúrskarandi þjónustu sem byggir á hagnýtingu gagna bankans og að viðskiptavinir geti fengið ráðgjöf og sinnt bankaerindum jafnt með stafrænum þjónustuleiðum sem í útibúum bankans. Þjónusta við minni og meðalstór fyrirtæki á landsbyggðinni er í höndum viðkomandi útibúa í náinni samvinnu við Fyrirtækjasvið.

Fyrirtæki

Þjónusta og fjármögnun fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir er í höndum Fyrirtækjasviðs. Aukin áhersla er lögð á stafræna þjónustu, sér í lagi hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum, auk aðgerða í sjálfsafgreiðslu. Sérhæfðir viðskiptastjórar annast þjónustu við fyrirtæki og lögaðila í öllum greinum íslensks atvinnulífs. Fyrirtækjaráðgjöf er hluti af Fyrirtækjasviði og veitir m.a. yfirgripsmikla og vandaða ráðgjöf um kaup, sölu og samruna fyrirtækja.

Eignastýring og miðlun

Eignastýring og miðlun býður efnameiri einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum aðstoð við að finna réttu lausnirnar þegar kemur að fjárfestingum og eignauppbyggingu. Boðið er upp á víðtæka þjónustu á sviði eignastýringar, bæði í formi einkabankaþjónustu og fagfjárfestaþjónustu, auk þjónustu sem snýr að sölu og miðlun verðbréfa, gjaldeyris og afleiðna fyrir fagfjárfesta og stærri viðskiptavini. Lögð er áhersla á persónulega þjónustu, ábyrga ráðgjöf og upplýstar ákvarðanir.

Fjármál og rekstur

Fjármögnun bankans, lausafjárstýring og viðskiptavakt er í höndum sviðs Fjármála og rekstrar. Uppgjör, bókhald og áætlanagerð heyra einnig undir sviðið, ásamt lána- og viðskiptaumsjón og rekstur eigna bankans. Verkefnastjórn vegna nýrra höfuðstöðva bankans við Austurbakka tilheyrir þessu sviði.

Upplýsingatækni

Upplýsingatæknisvið ber ábyrgð á rekstri, öryggi og framför stafrænna innviða bankans. Starfsemin einkennist af þverfaglegu samstarfi og samvinnu við önnur svið bankans í því að veita og þróa framúrskarandi tæknilausnir og stafræna þjónustu. Rík áhersla er lögð á að efla hagnýtingu gagna við allt starf bankans og að tryggja að bankinn verði áfram leiðandi í hagnýtingu upplýsingatækni á íslenskum fjármálamarkaði.

Áhættustýring

Áhættustýring ber ábyrgð á virkni áhættustjórnunarumgjarðar samstæðunnar. Sviðið ber einnig ábyrgð á upplýsingagjöf um áhættustöður til mismunandi deilda og nefnda innan bankans og ytri eftirlitsaðila.

Samfélag

Í Samfélagi koma saman mannauðsmál, markaðsmál, fræðsla, samskipti, sjálfbærni og hagfræðigreining. Samfélag er leiðandi í að móta menningu bankans og gegnir lykilhlutverki við innleiðingu á stefnu bankans sem leggur áhersla á nýja nálgun við viðskiptavini, m.a. í fræðslu, samskiptum og þjálfun starfsfólks.

Regluvarsla og Lögfræðiþjónusta

Þvert á bankann starfa auk þess tvær deildir sem heyra beint undir bankastjóra, Regluvarsla og Lögfræðiþjónusta.

Innri endurskoðun

Innri endurskoðun er sjálfstæð og óháð starfseining sem heyrir beint undir bankaráð. Hlutverk deildarinnar er að auka og vernda virði Landsbankans með áhættumiðaðri og hlutlægri staðfestingu, ráðgjöf og innsæi. Innri endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum.

Kubbahús

Eignir seldar á árinu 2021*

Landsbankinn hefur sett sér skýra stefnu um sölu eigna og er henni ætlað að stuðla að gagnsæi og trúverðugleika við eignasölu og efla þannig traust til bankans.

Á árinu 2021 seldi Landsbankinn 331 fullnustueignir, tíu fasteignir sem áður hýstu starfsemi bankans, sex bifreiðar, hluti í tveimur óskráðum félögum og 143 listmuni.** Heildarsöluverðmæti þessara eigna nam um 2.712 milljónum króna.

Á árinu seldi bankinn eignarhluti í tveimur félögum í tengslum við endurskipulagning fjárhagslegra innviða á fjármálamarkaði og breyttar áherslur hjá Reiknistofu bankanna hf. (RB). Hlutur bankans í sameiginlegu seðlaveri, JCC ehf., var seldur til RB. Þá var hluti af eignarhluta bankans í RB seldur til annars hluthafa í RB. Við sölu á þessum hlutum var vikið frá meginreglunni um opið söluferli og var það gert með samþykki bankaráðs og í samræmi við reglur bankans um sölu eigna. Ákvörðunin byggði m.a. á því að mikilvægir þættir í starfsemi bankans tengjast og eru háðir starfsemi JCC og RB en félögin gegna mikilvægu hlutverki fyrir greiðslumiðlun bankans og almenna viðskiptabankaþjónustu. Þá voru breytingarnar hluti af viðamiklu samkomulagi hluthafa um breyttar áherslur í starfsemi RB með það að markmiði að efla öryggi og stuðla að aukinni skilvirkni og hagkvæmni í rekstri fjármálainnviða hér á landi. Talið var að hagsmunum bankans yrði betur borgið með því að selja hlutina í þessum félögum án opins söluferlis. Eftir söluna er bankinn sem fyrr kjölfestueigandi í RB. Aðrar eignir voru seldar í opnu söluferli.

Eignir seldar 2021FjöldiSamtals söluverð
Íbúðir10405.300.000 kr.
Lóðir14706.100.000 kr.
Atvinnuhúsnæði11773.400.000 kr.
Jarðir3247.000.000 kr.
Sumarhúsalóðir5984.070.000 kr.
Sumarhús 436.500.000 kr.
Annað1447.768.800 kr.
Seldir hlutir í óskráðum félögum2145.596.864 kr.
Bílar og tæki 245305.937.139 kr.
Samtals4922.711.672.803 kr.
*Verðbréf og aðrir fjármálagerningar sem teknir hafa verið til viðskipta á markaði eru seldir á markaði og telst slík sala fela í sér opið söluferli. Slík viðskipti eru undanskilin í töflunni hér að ofan.
**Árið 2009 lét menntamálaráðuneytið gera listfræðilegt mat á listaverkasafni bankans. Lagt var til að verk í flokki I yrðu þjóðareign, verkum í flokki II yrði ekki ráðstafað án samráðs við Listasafn Íslands og verk í flokki III yrðu boðin að láni til menningarstofnana. Önnur verk féllu utan við matið og bankanum var frjálst að ráðstafa þeim án kvaða. Síðan hafa verk sem voru í eigu sparisjóða sem bankinn hefur sameinast bæst við safnið og hefur sambærilegt mat verið lagt á þau. Árið 2019 voru alls um 2.200 listmunir í eigu bankans, aðallega málverk, en einnig keramikgripir, eftirprentanir, ljósmyndir og fleira. Um 1.600 verk féllu utan ofangreindra þriggja flokka og einungis verk utan þeirra hafa verið eða verða seld. Söluverðmæti verkanna sem voru seld á árinu 2021 var samtals um 5,6 milljónir króna, að teknu tilliti til sölulauna. Salan fór fram í opnu söluferli (netuppboð).

Eignir til sölu í árslok 2021

Alls voru 164 fullnustueignir bankans skráðar til sölu 31. desember 2021. Bókfært verðmæti þeirra var um 391 milljón króna.

Í árslok 2021 voru eignarhlutir í ellefu óskráðum félögum í sölumeðferð. Eignarhlutirnir eru ýmist í eigu Landsbankans eða Hamla fyrirtækja ehf., dótturfélags bankans. Upplýsingar um eignarhlutina voru m.a. birtar á vef bankans.

Fullnustueignir í sölumeðferð í árslok 2021
Íbúðir 1
Atvinnuhúsnæði 4
Lóðir fyrir íbúðir og atvinnuhúsnæði 8
Sumarhúsalóðir 147
Jarðir 3
Bílar og tæki 1
Samtals 164

Betri varnir gegn peningaþvætti

Á árinu 2021 var eftirlitskerfi Landsbankans sem snýr að vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka uppfært. Samhliða þeirri vinnu var unnið að aukinni nýtingu gagna í vöruhúsi bankans sem eykur innsýn á mögulega áhættu. Uppfærsla á eftirlitskerfinu og aukin nýting gagna gerir bankanum kleift að efla eftirlit sitt og varnir enn frekar.

Þá hélt áfram vinna við að uppfæra áreiðanleikakannanir viðskiptavina og voru 99% einstaklinga og 96% lögaðila í virkum viðskiptum hjá bankanum komin með uppfærða áreiðanleikakönnun í árslok. Lögð hefur verið áhersla á að einfalda ferlið við framkvæmd áreiðanleikakönnunar með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi.

Á árinu var mat á áhættu vegna peningaþvættis og fjármögnun hryðjuverka í starfsemi bankans uppfært. Lagt er mat á eðlislæga áhættu matsþátta áður en tekið er tillit til varna og aðgerða bankans. Af 65 matsþáttum var eðlislæg áhætta metin mikil í 13 tilvikum og í 14 tilvikum veruleg. Þegar tekið hafði verið tilliti til varna og aðgerða bankans gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka var það á hinn bóginn niðurstaða áhættumatsins að í öllum matsþáttum væri áhættan miðlungs eða lítil, þ.e. hún var í engu tilfelli mikil eða veruleg.

Sem fyrr leggjum við áherslu á eftirlit með einkalífsvernd og öruggri meðferð persónuupplýsinga. Stefnur, reglur og skjalfest verklag sem mynda stjórnkerfi persónuupplýsinga var rýnt á árinu og gerðar breytingar til að tryggja betur réttindi viðskiptavina og öryggi persónuupplýsinga þeirra.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Tryggja virkni vefsins

Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins

Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar

Nánar um vefkökur